Cách xem lại câu hỏi của tôi trên app 365 medihome

Để xem câu hỏi của mình, người dùng nhấn vào nút

Sẽ hiển thị toàn bộ danh sách câu hỏi

Khi bác sĩ gửi phản hồi trả lời câu hỏi, sẽ có thông báo tới app

Người dùng nhấn vào chính thông báo đó, sẽ hiển thị chi tiết hỏi đáp