[HƯỚNG DẪN] Tìm cơ sở y tế gần bạn trên 365 Medihome

Để tìm cơ sở y tế gần, người dùng nhấn vào “Tìm nhà thuốc gần bạn” sẽ hiển thị toàn bộ cơ sở y tế gần bạn

Bước 1: Nhấn vào “Nhà thuốc” để hiển thị các nhà thuốc gần bạn

Bước 2:  Để tìm cơ sơ y tế gần, người dùng nhấn vào “Tìm nhà thuốc gần bạn” sẽ hiển thị toàn bộ cơ sở y tế gần bạn

Nhấn vào “Nhà thuốc” để hiển thị các nhà thuốc gần bạn

Bước 3: Nhấn vào “Phòng khám” để hiển thị các phòng khám gần bạn

Nhấn vào “Bệnh viện” để hiển thị các bệnh viện gần bạn

Để tìm chỉ đường đến nhà thuốc, phòng khám hoặc bệnh viện, người dùng nhấn vào chính địa điểm đó sẽ hiển thị mục “Chỉ đường”

Nhấn vào “Chỉ đường” sẽ hiển thị chi tiết đường đi.