Để sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Liên hệ” trong mục “Khác”

Chọn hình thức liên lạc:

  • Liên hệ Zalo
  • Liên hệ qua Messeger
  • Liên hệ qua Gmail