Cách xem điều khoản và điều kiện sử dụng trên app 365 medihome

Để sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Điều khoản sử dụng” trong mục “Khác”