Xem lại các thông báo của 365 Medihome

Để xem các thông báo, người dùng nhấn vào nút thông báo sẽ hiển thị danh sách thông báo như hình ảnh minh họa dưới đây.

Sẽ hiển thị toàn bộ thông báo 

Để xem chi tiết thông báo nào, người dùng nhấn vào chính thông báo đó